Företagsinterna grupper

Ledarutveckling i grupp

Gott omdöme, en god förmåga att relatera till andra och en stark vilja at påverka är några av de egenskaper som utmärker en effektiv ledare. Att utveckla sådana egenskaper kräver ökad självkännedom snarare än att lära sig en viss teknik.

Ledarutveckling i grupp ger deltagarna en unik möjlighet att vidga perspektiven, på sig själva och på sin ledarroll.

Det ger det utrymme för reflektion och bearbetning som personlig utveckling kräver. Under sammankomsterna diskuterar deltagarna svårigheter och konflikter i samband med sina respektive chefsroller. Konsulten ska här skapa förutsättningar för ett fritt tankeutbyte och stå till tjänst med sin expertkunskap.

I mötet med sex till tolv andra personer i ledande ställning får du nya erfarenheter och nya infallsvinklar på så väl nya som gamla problem. En konsult från LedarPartner finns med som handledare och gruppen träffas regelbundet varje månad under ett till två år.

Den här typen av möten och samtal ger människor en djupare och mer nyanserad kunskap om sig själva och andra. Gruppdeltagarna lär sig att bättre ta till vara sin kompetens och blir modigare. De tänker klarare och mer explicit kring både sig själva och sin verksamhet. Vilket i sin tur skapar större effektivitet och påverkar företagets lönsamhet.

Ny som chef

Att bli utnämnd till chef är en sak. Att vara ledare för en grupp medarbetare är en annan. Att chef är en position och ledare en relation hör man ibland, men vad innebär detta konkret för dig?

LedarPartner erbjuder både individuell chefshandledning samt coachar företagsinterna grupper med chefer som är nya och eventuellt oerfarna eller osäkra beträffande sin ledarroll. Diskutera och reflektera kring sin egen person och det egna beteendet som ny chef är en nödvändighet för de allra flesta chefer. Vi ger dig verktygen och synsättet så att du på bästa sätt kan forma din specifika ledarroll och bygga ett effektivt och tydligt ledarskap.

Grupper om ca 6 personer träffas en gång i månaden 10 ggr för 1.5 h långa sessioner. Vi anpassar också upplägg efter önskemål och företag.