Janus –en symbol för vår syn på ledarskap:

 

Att vara vidsynt, ha förmåga att se saker ur olika aspekter, att kunna byta åsikt och ändå vara konsekvent och tydlig för sin omgivning är goda ledaregenskaper. Vi har funnit en gestalt eller en symbol som står för mycket av detta i den gamla latinska mytologin.

 

janus

 

Janus är den Romerska Gud som står för alltings början och slut. Därför avbildas han med två ansikten som blickar åt olika håll. Han dyrkades vid sådd och skörd, vid giftermål och födelse. Kort sagt dyrkades han vid början av alla viktiga händelser i en människas liv. Janus fick stå för övergången från det primitiva livet till civilisationen, mellan stad och land, krig och fred och för unga människors utveckling.

 

Han var en gång Latiums kung. Han skapade fred och välfärd och det som kom att bli ”De gyllene åren”. Han introducerade även pengar, jordbruk och lagar i landet. Efter sin död började man dyrka honom som en gud och som Roms beskyddare. I hans tempel hölls under kristider de stora portarna öppna, för att han skulle kunna ingripa om det var nödvändigt. I fredstid däremot var portarna stängda. Hans mest berömda monument är en portal på Forum Romanum, som legionärerna passerade genom när de skulle ut i krig.

 

Janus avbildas alltså med två ansikten. Från början var ena ansikte rakat och det andra försett med skägg. Det ska symbolisera kontakten mellan gammalt och ungt, kvinna och man, mellan dåtid, nutid och framtid. I sin högra hand håller han en nyckel, symbolen för kontroll och åtkomst. Janus finns avbildad på många Romerska mynt.

 

En ledare är på många sätt navet i ett företag. Ledaren styr, leder och fördelar arbetet, ser till att skapa framtiden för företaget via kontakt med nuet, det förflutna och via goda relationer med omvärlden och med sina medarbetare. Han ägnar sig åt eftertanke och reflektion så att betydelsefulla aspekter inte tappas bort.

 

Ledaren ska vara gränssättaren, den som pekar ut vad som är acceptabelt eller inte. Ledaren förväntas vara den som ställer krav, sätter upp mål och driver på utvecklingen. Han är den person som ser till att den omvårdande, kurativa delen av ledarskapet tillgodoses, så att företaget får behålla värdefullt humankapital.

 

Den viktigaste uppgiften en ledare har, är att utnyttja företagets resurser på ett effektivt sätt. Samtidigt förväntas han utveckla företaget när omvärlden förändras. Han ska fungera som företagets gallionsfigur och ha god kontakt med omgivning och marknad. Ledaren ska vara både fokuserad och vidsynt och kunna uppfatta flera aspekter på samma gång, t ex kunna se person, grupp och organisation som en helhet. Företagets långsiktiga överlevnad är viktigast.