Ledarskap

 

Att bli utnämnd till chef för en grupp medarbetare är en sak att bli deras ledare är en annan.

Många chefer har nått sin position genom tekniska färdigheter och har ringa kunskaper kring ledarskap och hur man kan påverka andra till förändring.

Ledarskap innebär att ha ett brett intresse för människors utveckling. Viktigt är att kunna relatera till andra och ha en vilja att förstå samspel. Hantera konflikter och styra effektivt under påfrestning, är också ledarens uppgifter .

Vem är du som chef?

Situationsanpassat ledarskap

Ger chefen konkreta verktyg att anpassa sitt ledarskap efter i specifika situationer inom arbetslivet och lär sig vara flexibel i sitt ledarskap.

Läs mer om situationsanpassat ledarskap


 

Coaching - chefshandledning

Individuell konsultation och coaching

Har du hittat din personliga stil? Vilka är dina starka och svaga sidor? Du får insikt i vem du är och hur andra uppfattar dig. Tillsammans utvecklar vi ditt personliga ledarskap!

Svåra samtal

Behöver du hjälp och stöd i att hitta lösningsalternativ och se klarare på svåra situationer finns ledarparter att ta till som extern konsult med mycket psykologisk kunskap.
Vi underlättar processen och hjälper till att skapa struktur. Målet är att göra svåra, ibland smärtsamma processer så smidiga som möjligt.

FARAX 360° ledarutvecklingsmetod

FARAX ger ledaren en chans att utveckla sitt ledarskap i dialog med sin omgivning, utan att pressas in i en normativ mall. Det är ett ledarutvecklingsverktyg som mäter såväl det faktiska ledarbeteendet som viktigt ledarbeteende i organisationen, chefen får både självinsikt och en tydlig målbild att arbeta mot.

Läs mer om chefshandledning

Företagsinterna grupper

Ledarutveckling i grupp

Ledarutveckling i grupp ger deltagarna en unik möjlighet att vidga perspektiven, på sig själva och på sin ledarroll. Det ger det utrymme för reflektion och bearbetning som personlig utveckling kräver.

Ny som chef

Diskutera och reflektera kring sin egen person och det egna beteendet som ny chef är en nödvändighet för de allra flesta chefer. Vi ger dig verktygen och synsättet så att du på bästa sätt kan forma din specifika ledarroll och bygga ett effektivt och tydligt ledarskap.

Läs mer om företagsinterna grupper