Stödsamtal

Kris och stödsamtal - kognitivt förändringsarbete

Alla människor hamnar någon gång i problematiska och krissituationer. Vid riktigt svåra kriser kan det vara svårt att se utvägar eller lösningar.

Vid vissa tillfällen kan det därför vara nödvändigt att ta hjälp och stöd från en professionell utomstående. Det kan handla om skilsmässa, förlorad anhörig, sjukdom, arbetslöshet och så vidare.

Vi erbjuder krissamtal med kort varsel samt kognitiva stödsamtal i 10 ggr. 

Stresshantering

Det professionella och det privata jaget hänger samman. Det går inte att till fullo separera sitt privata och sitt personliga jag -utan vi är alla människor med styrkor och svagheter.

Stress och utbrändhet är något som kostar samhället, företagen och framförallt individer mycket och kan räknas både i form av ekonomi och personligt lidande. Att komma tillrätta med stressrelaterade frågor på arbetsplatsen är alltså lika viktigt för den drabbade som för företaget.

Befinner du dig i farozonen eller vill du förebygga stressrelaterade frågor på din arbetsplats?

Vi erbjuder konsulterande samtal kring stress!

Du får hjälp med att strukturera, sortera och prioritera din vardag både professionellt och privat. På detta sätt minskas risken att bli utbränd och överarbetad. Dessutom lyckas man i många fall effektivisera sin tid på jobbet.

Se även vår andra hemsida: www.aktivpsykoterapi.se